Förslag till föreskrifter om ämnesplan för ämnet lås- och passerteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2019:01073, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.