Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Blekinge län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/38457, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.