Förslag till föreskrifter om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter

Rubricerade ärende, diarienummer 202 254784-19/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig