Förslag till föreskrifter om insamling av uppgifter för Skolenhetsregistret m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.2-2020:1955, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.