Förslag till föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2023

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag