Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.