Förslag till föreskrifter om stöd för gröna och trygga samhällen

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5386/2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.