Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. samt förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förordningsändringarna medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.