Förslag till lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Rubricerat ärende, ert dnr A2009/4012/A, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.