Förslag till nationella anpassningar med anledning av förordning (EU) 2019/787 om spritdrycker m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2019/02174/JL, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.