Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Örebro län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/21086, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.