Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Västernorrlands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/20648, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.