Förslag till nya föreskrifter för väg 68, Dalarnas län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2019/44338, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

väg 68 Dalarna