Förslag till nya föreskrifter för väg E10, Norrbottens län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/24714, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.