Förslag till nya föreskrifter för väg E16, Dalarnas län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2019/44399, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

Väg E16