Förslag till nya föreskrifter för väg E4, Västerbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2019/32522, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

väg E4