Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 25 i Kronobergs län

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.