Förslag till nya föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare samt förslag till framtida ändring av samma föreskrifter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.4.16-08216/2019 och 6.4.16-13560/2019, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till bland annat förordning (EU) 2016/1031 och förordning (EU) 2017/625. I övrigt bedömer Regelrådet att förslaget inte medför effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.