Förslag till nya föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Skåne län

Rubricerade föreskriftsändringar har remitterats till Regelrådet.

Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.