Förslag till nya föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Skåne län

Rubricerade föreskriftsändringar har remitterats till Regelrådet.

Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

 

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Föreskrifter ()