Förslag till SCB:s föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter om utgifter för it

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2019/4299, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.