Förslag till Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2020 års och senare års fastighetstaxeringar respektive förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2020

Rubricerade ärende, diarienummer 202 29721-19/111 och 202 29741-19/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerade ärenden kunnat konstatera att förslagen inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig