Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägtransportledare samt upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:51) om vägtransportledare

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.