Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om nytto- och boendeparkering

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.