Förslag till upphävande av PTS föreskrifter (PTSFS 2012:1) och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter

Förslaget är i princip en direkt följd av en EU-förordning. Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.