Förslag till upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:105) om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Rullande materiel – buller” i järnvägssystemet för konventionell trafik

Såvitt kan bedömas är förslaget en direkt följd av en EU-förordning, vilket inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.