Framställan från Trafikverket och Stockholms kommun om ändring i bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag