Framställan om ändring i förordning (2011:1533) om behörighet för sjöpersonal samt fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrenförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.