Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister- utmönstring av uppgiften om hemortsförsamling m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2015/05987/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.