Framställan om förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Rubricerade ärende, diarienummer N2015/06176/TS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

vägtransporter