Genomförande av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Rubricerade ärende, diarienummer N2015/08127/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.