Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet (Ds 2015:36)

Rubricerat ärende, diarienummer A2015/1903/A, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.