Havs- och vattenmyndighetens förslag till föreskrift HVMFS 2013:XX om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.