Havs- och vattenmyndighetens förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.