Havs- och vattenmyndighetens förslag till föreskriftsändringar om fredning av atlantstör i hav och sötvatten

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag