Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs (Ds 2018:18

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2018/03102/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

hyresgästskydd