Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2017/08599/L1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.