Integration- och jämställdhetsdepartementets promemoria om ersättning när en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom och om sekretess i ärenden och mål enligt föräldraledighetslagen

Rubricerade ärende, ert diarienummer IJ2009/1878/DISK, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.