Jordbruksdepartementets departementspromemoria Handel med sälprodukter (Ds 2010:38)

Jordbruksdepartementets departementspromemoria Handel med sälprodukter (Ds 2010:38) Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2010/3275, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.