Jordbruksdepartementets förslag till förordning om officiella veterinärer och förordning om ändring djurskyddsförordningen

Rubricerade ärende, ert diarienummer Jo2009/3101, inkom till Regelrådet den 9 november 2009 med angiven svarstid senast den 20 november 2009. Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna remisstiden yttra sig över förslaget.