Jordbruksdepartementets förslag till förordning om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse

Regelrådet saknar möjlighet att inom den angivna svarstiden yttra sig över förslaget. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()