Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.16-15390/2018, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

slakt av djur