Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.16-15390/2018, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Taggar:

slakt av djur