Jordbruksverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.

Av remissen framgår att Jordbruksverket har inlett samråd med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.