Jordbruksverkets föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter

Det framgår av rubricerad remiss att Jordbruksverket i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att föreskriften inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet