Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Rubricerade ärende, diarienummer 4.7.16-12168/15, har remitterats till Regelrådet.

Enligt förordning (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet gäller att innan en myndighet beslutar föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska myndigheten ge Regelrådet tillfälle att inom en tid av minst två veckor yttra sig över den konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning som legat till grund för förslaget. Vid inhämtande av sådant yttrande ska Regelrådet ges tillgång till såväl förslaget till föreskrifter som den konsekvensutredning som legat till grund för förslaget.

Ovan rubricerat ärende inkom till Regelrådet den 14 december 2015, med önskemål om svar senast den 18 december 2015. Regelrådet har ingen möjlighet att tillmötesgå detta önskemål och avstår därför från att yttra sig i ärendet.