Jordbruksverkets föreskrifter om märkning och registrering av nötkreatur

Rubricerade ärende, diarienummer 6.2. 16-5239/16, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.