Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. och (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare

Rubricerade ärende, diarienummer 3.6.16-08700/2018 och 3.6.16-08701/2018, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till kommissionens genomförande direktiv (EU) 2018/4894 och genomförandebeslut (EU) 2018/490. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.