Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.