Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.4.16-05460/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.