Jordbruksverkets förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

Rubricerade ärende, ert diarienummer 20-9102/09, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.