Jordbruksverkets förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2008:33) om avgifter i växtsortärenden.

Förslagen medför såvitt kan bedömas endast ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Remissutskick ()